แนะวิธีปรับกลยุทธ์ธุรกิจให้สอดคล้องรับ ESG

แนะวิธีปรับกลยุทธ์ธุรกิจให้สอดคล้องรับ ESG

ในยุคปัจจุบันนี้ องค์กรชั้นนำภาคธุรกิจ มักจะชู “ESG” เป็นแนวคิดสำคัญในการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ ซึ่ง “ESG” ที่ว่านี้ หลายคนมักจะคุ้นหูคุ้นตา เพราะเป็นแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบใน 3 ด้าน ได้แก่

สิ่งแวดล้อม (Environmental) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ , สังคม (Social) การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม และบรรษัทภิบาล (Governance) การมีนโยบายที่ดี อาทิ การไม่คอร์รัปชัน การยอมรับเพศสภาพในที่ทำงาน และต่อต้านทุจริต เพื่อทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

ซึ่งแนวคิดนี้กำลังได้รับความนิยม จากกระแสเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม งานนี้หลายๆ องค์กรจึงปรับตัวและนำแนวคิดนี้มาใช้ เพื่อตอบโจทย์นักลงทุน และแน่นอนว่าในปี 2024 นี้ ก็ต้องมีการปรับกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องธุรกิจ

  1. ใช้กลยุทธ์เรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การตระหนักเรื่องผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการใช้ของที่ย่อยสลายยาก เช่น กระดาษและถุงพลาสติก รวมถึงคำนึงในเรื่องการใช้พลังงานทดแทน
  2. สนับสนุนเรื่องความเท่าเทียม และสนับสนุนด้านความหลากหลายทางเพศ เช่น ทำแคมเปญการตลาดในช่วง Pride Month และการผลิตสินค้าที่ไม่กำหนดเพศ หรือการเปิดรับความหลากหลายในที่ทำงาน
  3. การปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว ในยุคนี้เรื่องความเป็นส่วนตัวถือว่าสำคัญ เพราะฉะนั้นแต่ละแบรนด์ต้องคำนึงถึงการทำตามกฎ เช่นเรื่อง PDPA และใช้ประโยชน์ของข้อมูลส่วนตัวตามที่ระบุไว้ มีจริยธรรมบนการสื่อสาร
  4. เลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน เพื่อช่วยให้องค์กรใช้พลังงานและทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่ายิ่งขึ้น เช่น การใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation) มาลดภาระการทำงานซ้ำซ้อน , การใช้ AI มาสร้างโมเดลคำนวณแนวทางลดการกระทบสิ่งแวดล้อม โดยที่ต้องไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน
  5. ปรับให้ ESG เข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร โดยบูรณาการความยั่งยืนให้เข้ากับกลยุทธ์ขององค์กร ให้ความสำคัญกับพนักงาน จะเป็นการดึงดูดให้มีคนเก่ง ๆ มาร่วมงาน และเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้อื่น

เรียกว่าองค์กรหรือแบรนด์ต่าง ๆ ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มีแนวคิดธุรกิจ ESG จะช่วยขับเคลื่อนสะท้อนบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม นำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

thThai