5 PR Trend ยุค ‘Now Normal’

5 PR Trend ยุค ‘Now Normal’

5 PR Trend ยุค ‘Now Norma’l เปิดเทรนด์ของการประชาสัมพันธ์หรือพีอาร์ในมุมมองของอุ้ม เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงหลังจากภาวะโควิด-19 สู่ Now Normal

  • Move to Digital

การประชาสัมพันธ์จะต้องเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลอย่างแท้จริงในแง่ของความไวและทันกระแส การเลือกจับประเด็นที่เป็นกระแสมาเชื่อมโยงกับคอนเทนต์แบรนด์เป็นสิ่งที่ต้องทำและมีในยุค Now Normal

  • Expand more media relationship

ขยายความสัมพันธ์กับสื่อให้มากขึ้น ณ ตอนนี้คงไม่ใช่แค่การมี Relationship ที่ดีกับสื่อหลัก หนังสือพิมพ์ ทีวี นิตยสาร เว็บไซต์ ต้องขยายไปยังกลุ่ม Influencer, Blogger, Youtuber และ Tiktoker มากขึ้นเพื่อขยายช่องทางการเผยแพร่คอนเทนต์ประชาสัมพันธ์ให้กระจายสู่ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างที่ตั้ง Objective ไว้

  • Effective Value

การวัดคุณค่าทางการประชาสัมพันธ์คงไม่ใช่ PR Value หรือ Advertising Value เท่านั้นแล้วแต่ต้องมุ่งเป้าไปถึงการทำงานของคอนเทนต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ว่าสร้าง Reach, Engagement กระจายการรับรู้ เข้าถึงและผู้คนสนใจในคอนเทนต์นี้แท้จริงหรือไม่

  • It’s not just News release

ต้องปรับการเขียนใหม่ไม่ใช่ format แบบเดิมซ้ำ ๆ ในโครงของ News release แต่ต้องสร้างคอนเทนต์ Story telling ให้ชัดตามวัตถุประสงค์และเรื่องราวที่ต้องการสื่อสารเพื่อปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์การเสพคอนเทนต์ของผู้คนในยุคปัจจุบัน รู้จักหยิบประโยคชี้นำ คำถามแทงใจ หรือ Guideline ชวนกดคลิก มาเชื่อมโยง

  • Variety of tools

เครื่องมือการประชาสัมพันธ์เพิ่มหลากหลายมากขึ้นต้องหยิบใช้ให้ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการผลลัพธ์ หรือครีเอทใหม่ให้เป็นกลยุทธ์กำหนดเทรนด์ก่อนใครเช่น Press Conference, Press Review, Blogger Review, Guest invitation for review, มาจนถึงปัจจุบันกับกล่องสุ่มเป็นต้น