การประชาสัมพันธ์จะถูกแบ่งออกเป็น Internal (การประชาสัมพันธ์ภายใน) และ External (การประชาสัมพันธ์ภายนอก)

การประชาสัมพันธ์จะถูกแบ่งออกเป็น Internal (การประชาสัมพันธ์ภายใน) และ External (การประชาสัมพันธ์ภายนอก)

การประชาสัมพันธ์เป็นกระบวนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่สร้างความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กรและสาธารณชน

การประชาสัมพันธ์จะถูกแบ่งออกเป็น Internal (การประชาสัมพันธ์ภายใน) และ External (การประชาสัมพันธ์ภายนอก)

การประชาสัมพันธ์ Internal PR (ภายในองค์กร) ประกอบด้วย การสื่อสารกันเองภายในองค์กรเพื่อให้เข้าใจเป้าหมายทางการสื่อสารภายนอกได้ตรงกัน ข้อความสารจากผู้บริหาร การทำวิจัย การทำคอนเทนต์การตลาด การสร้างและพัฒนา Brand Massage

การประชาสัมพันธ์ External PR (ภายนอกองค์กร) ประกอบด้วย การแก้ภาวะวิกฤตทางการสื่อสาร นักลงทุนสัมพันธ์ นักวิเคราะห์สัมพันธ์ กิจการสาธารณะและการจัดการปัญหา หมายถึง การจัดงาน Event