เปิดข้อมูลความแตกต่างของงาน PR หรือประชาสัมพันธ์ทั้ง 7 แบบ

เปิดข้อมูลความแตกต่างของงาน PR หรือประชาสัมพันธ์ทั้ง 7 แบบ

การประชาสัมพันธ์นั้น ใจความหลักอีกข้อหนึ่งคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรือการส่งภาพลักษณ์ที่ดีออกไปยังสาธารณะ และผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์นั้นคือผู้ที่ทำหน้าทีีส่งสารออกไป และแท้จริงแล้วนั้นในการประชาสัมพันธ์นั้นมีทั้งหมด 7 กลุ่มหลักด้วยกัน วันนี้เราจะมาแนะนำรูปแบบการประชาสัมพันธ์ทั้ง 7 แบบให้ได้ทราบและเข้าใจร่วมกัน

แบบที่ 1: Startegy communications การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารออกไปนั้นจำเป็นจะต้องทำงานภายใต้การวางแผนกลยุทธ์ทางการประชาสัมพันธ์ที่ดี เพื่อนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจ

แบบที่ 2 : Media Relations ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์มีความจำเป็นจะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน เพราะต้องทำงานร่วมกันในฐานะแหล่งข่าว และ ช่องทางเผยแพร่ข่าว มากไปกว่านั้นจำเป็นต้องรักษาและขยายฐานความสัมพันธ์ออกไปให้ได้วงกว้างมากที่สุด เพื่อโอกาสการกระจายข่าวออกไปให้ได้กว้างที่สุด เกิดรับรับรู้มากที่สุด

แบบที่ 3 : Community relations แม้ว่าสื่อจะเป็นช่องทางสำคัญสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ แต่ในยุคสมัยนี้ยุคแห่งการสร้าง Community จำเป็นต้องมีการสื่อสารกับกลุ่มที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อเสริมปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วย

แบบที่ 4 : Internal Communications พนักงานภายในองค์กรคือหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กร และช่วยเป็นกระบอกเสียงสำคัญได้ นอกจากองค์กรจะสื่อสารภายนอกแล้ว ภายในก็ต้องได้รับสารเดียวกัน สร้างเป็นความรู้ความเข้าใจในเรื่องเดียวกันเพื่อเสริมให้แกร่งทั้งภายในและภายนอก

แบบที่ 5 : Crisis Communications การสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหา ที่เกิดความความผิดพลาดทางการสื่อสาร

แบบที่ 6 : Public Affairs การสื่อสารร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ ภาคสาธารณะสมาคม องค์กรเพื่อประโยชน์ต่างๆ เพื่อช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร

แบบที่ 7 : Online & Social Media Communications การสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในยุคปัจจุบันที่นิยมใช้โซเชียลมีเดียจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ