แนะขั้นตอนเพิ่มยอดขายด้วยการประชาสัมพันธ์ (PR)

แนะขั้นตอนเพิ่มยอดขายด้วยการประชาสัมพันธ์ (PR)

แนะขั้นตอนเขียนข่าวประชาสัมพันธ์เป็นคอนเทนต์นำไปสู่การรับรู้ กระตุ้นยอดขาย

• เข้าใจพฤติกรรมและสื่อที่กลุ่มเป้าหมายเสพ

• เข้าใจประเภทข่าวที่จะเขียนเพื่อลงสื่อและเขียนได้อย่างชัดเจน เหมาะสม ครบถ้วน

• รู้วัตถุประสงค์ให้แน่ชัดว่า ข่าวนี้จะสร้างอะไรให้กับคุณ

• เลือกสื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่จะสื่อสาร

• เลือกภาพประกอบที่สะดุดตาและสามารถทำให้หยุดคลิกและอ่านต่อไปได้

• พาดหัวหรือ Copy In Art ข้อความในภาพหลักจะต้องกระตุ้นการอยากรู้และอ่านต่อ

• ใส่ข้อความสำคัญที่จะนำไปสู่ Call to Action

• จัดสรรงบประมาณเท่าไหร่ให้เพียงพอต่อการสร้าง Traffic Awareness

• การตั้งค่าตัวเลขการวัดผลอย่างชัดเจน

รับบริการ Click : www.brandcom.co.th/promo_brandcom/
.
www.brandcom.co.th
#brandcommunicationcompany #sellingawarenesscompany